IMG-20180222-WA0005

Mecenas Patrycja Jakubiec – adwokat
Kancelaria Adwokacka
ul. Rynek 26/2 43-300 Bielsko-Biała
Tel/fax: 33 816 93 91 ; tel. kom: 503 615 508
e-mail: patrycja.jakubiec@adwokatura.pl
Dyżur w Jaworzu: co czwartek, 17:30 – 19:00

WYPISY Z WYKŁADU

Dziedziczenie ustawowe i na podstawie testamentu. Dziedziczyć spadek można na podstawie:

 • ustawy – Kodeksu Cywilnego,
 • testamentu.

Rodzaje testamentów:

 • testament pisemny własnoręczny, który należy opatrzyć datą i podpisem najlepiej czytelnym,
 • testament alograficzny sporządzony przed np. wójtem, sekretarzem gminy w obecności dwóch świadków
 • testament notarialny (najbezpieczniejsza forma)
 • testament ustny – w obecności trzech świadków , następnie spisany, wymóg co do świadków – m.in nie mogą odnieść żadnej korzyści w wyniku spadkobrania po spadkobiercy
 • testament podróżny

Dziedziczenie na podstawie ustawy: Kiedy spadkodawca nie pozostawił testamentu, reguły kto i w jakim ułamku dziedziczy reguluje Kodeks Cywilny.

 • W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio w razie konieczności np. do wnuków.
 • W braku zstępnych (dzieci, wnuki itd.) spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy jego małżonek i rodzice.
 • Udział spadkowy każdego z rodziców, które dziedziczy w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy, wynosi jedną czwartą całości spadku. Jeżeli ojcostwo rodzica nie zostało ustalone, udział spadkowy matki spadkodawcy, dziedziczącej w zbiegu z jego małżonkiem, wynosi połowę spadku.
 • W braku zstępnych i małżonka spadkodawcy – cały spadek przypada jego rodzicom w częściach równych.
 • Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych.
 • Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału między dalszych zstępnych spadkodawcy.
 • Jeżeli jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spadku i brak jest rodzeństwa spadkodawcy lub ich zstępnych, udział spadkowy rodzica dziedziczącego w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy wynosi połowę spadku.
 • Udział spadkowy małżonka, który dziedziczy w zbiegu z rodzicami, rodzeństwem i zstępnymi rodzeństwa spadkodawcy, wynosi połowę spadku.
 • W braku zstępnych spadkodawcy, jego rodziców, rodzeństwa i ich zstępnych, cały spadek przypada małżonkowi spadkodawcy.

Niegodność dziedziczenia. Spadkobierca może być uznany przez sąd za niegodnego, jeżeli:

 • dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy;
 • podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności;
 • umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy, podrobił lub przerobił jego testament albo świadomie skorzystał z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego.

Spadkobierca niegodny zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku. Nie można uznać spadkobiercę za niegodnego, jeśli spadkodawca mu przebaczył.

Zapis i polecenie.

 • Zapis – zobowiązanie spadkobiercy ustawowego albo testamentowego do określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby.
 • Zapis windykacyjny – w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego spadkodawca może postanowić, że oznaczona osoba nabywa przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku ( chwila śmierci spadkodawcy)
 • Polecenie – Spadkodawca może w testamencie włożyć na spadkobiercę lub na zapisobiorcę obowiązek oznaczonego działania lub zaniechania, nie czyniąc nikogo wierzycielem, np. ufundowanie stypendium, postawienie pomnika, zniszczenie korespondencji spadkodawcy, zorganizowanie pogrzebu spadkodawcy, lub zaniechania, na przykład powstrzymanie się od wyjazdu na stałe za granicę.

Zachowek, wydziedziczenie.

 • Zachowek przysługuje zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału.
 • Wydziedziczenie to pozbawienie zachowku, musi być uzasadnione, zgodnie z Kodeksem cywilnym.

Przyjęcie i odrzucenie spadku.

 • Dziedziczenie obejmuje nie tylko wartości dodatnie, ale także długi. W związku z tym ważny jest sposób przyjęcia spadku.
 • Spadkobierca może spadek przyjąć:
  – wprost bez ograniczenia odpowiedzialności za dług
  – z dobrodziejstwem inwentarza – odpowiada za długi do wysokości wartości dodatniej spadu
 • Spadkobierca może spadek odrzucić. Wówczas nie odpowiada za długi spadkowe.
 • Spadkobierca winien złożyć oświadczenie o przyjęciu alb odrzuceniu spadku w terminie 6 m-cy od dnia kiedy dowiedział się o tym, że jest spadkobiercą po zmarłym spadkodawcy. W razie odrzucenia spadku, spadkobierca winien następnie złożyć odpowiednie oświadczenie w imieniu małoletnich swych dzieci. Zgodę wyraża Sąd rodzinny.

Długi spadkowe.

 • Za długi spadkowe do czasu przyjęcia spadku spadkobierca odpowiada tylko ze spadku. Po przyjęciu spadku spadkobierca odpowiada całym swoim majątkiem, w razie przyjęcia prostego – bez ograniczeń, a w razie przyjęcia z dobrodziejstwem inwentarza do wysokości wartości spadku ujętej w spisie inwentarza.

Nabycie spadku. Dział spadku.

 • Nabycie spadku może zostać poświadczone u notariusza albo w postępowaniu sądowym.
 • Działu spadku można dokonać w drodze umowy. Jeśli w skład spadku wchodzi nieruchomość konieczne jest zwarcie umowy w formie aktu notarialnego. Dział spadku musi być poprzedzony stwierdzeniem nabycia spadku. Nabycie spadku i dział spadku – nie przedawniają się. Nieprzeprowadzone po prostu trzeba przeprowadzić.

Zrzeczenie się dziedziczenia.

 • Następuje w formie umowy przyszłego spadkodawcy z przyszłym spadkobiercą, koniecznie w formie aktu notarialnego. Zrzeczenie się np. przez córkę odnosi też skutek względem wnuczki.

Terminy.

 • Termin przedawnienia roszczeń z zachowku – 5 lat od daty ogłoszenia testamentu, jeśli zachowek jest zasadny z racji na dokonanie darowizn przez spadkobiercę – 5 lat od daty śmierci spadkodawcy.
 • Termin przedawnienia roszczeń z zapisu – 5 lat od daty ogłoszenia testamentu.
 • Termin na zgłoszenie w Urzędzie Skarbowym faktu nabycia spadku – 6 m-cy – skutkiem zaniechania zgłoszenia jest obowiązek zapłacenia podatku od spadku.

IMG-20180222-WA0007

Reklamy