REGULAMIN FUNKCJONOWANIA
JAWORZAŃSKIEGO UNIWERSYTETU
TRZECIEGO WIEKU

z dnia 25 stycznia 2018 r.

przyjęty Uchwałą Zarządu
Stowarzyszenia Wsparcia Społecznego
„Feniks” z siedzibą w Cieszynie

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Jaworzański Uniwersytet Trzeciego Wieku (zwany dalej JU3W) jest jednostką organizacyjną Stowarzyszenia Wsparcia Społecznego „Feniks” z siedzibą w Cieszynie (zwanego dalej Stowarzyszeniem).
 2. Regulamin JU3W jest uchwalany i modyfikowany przez Zarząd Stowarzyszenia w oparciu o przepis § 9 pkt. 2, 3 i 4 Statutu Stowarzyszenia.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i funkcjonowania JU3W.
 4. Całokształtem działalności JU3W kieruje Zarząd Stowarzyszenia lub osoba przez niego wyznaczona.

Rozdział 2
Zadania JU3W

§ 2

 1. JU3W prowadzi działalność edukacyjną w ramach systemu kształcenia ustawicznego, przeznaczoną dla osób, które odczuwają brak możliwości rozwoju intelektualnego oraz aktywności społecznej, bez względu na wiek oraz stopień sprawności.
 2. JU3W biorąc za podstawę cele statutowe Stowarzyszenia dąży do:
  a) prowadzenia edukacji w obszarach różnych dziedzin nauki, w szczególności w zakresie profilaktyki zdrowia, nauk humanistycznych, kultury i sztuki, nauk prawnych, ekonomicznych i technicznych oraz nauki języków obcych i nauki o wszechświecie,
  b) zachowania i zwiększania percepcji intelektualnej, fizycznej i psychicznej sprawności osób w każdym wieku ze szczególnym uwzględnieniem populacji seniorów i osób niepełnosprawnych,
  c) przeciwdziałania samotności i zwiększania aktywizacji społecznej oraz poprawy jakości życia osób starszych,
  d) zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób starszych,
  e) nawiązywania, podtrzymywania i zacieśniania więzi i kontaktów między osobami starszymi a młodym pokoleniem,
  f) upowszechniania kultury oraz podejmowanie działań mających na celu ułatwienie dostępu do dóbr kultury osobom starszym,
  g) upowszechniania profilaktyki w obszarze gerontologii,
  h) promowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

Rozdział 3
Warunki przyjęcia

§ 3

 1. Słuchaczem JU3W może być każda osoba bez względu na wiek i wykształcenie, która chciałaby pogłębiać swoją wiedzę z różnych dziedzin nauki, a także rozwijać własne zainteresowania i poprawiać swoją sprawność fizyczną.
 2. Dla uzyskania statusu słuchacza JU3W winien on:
  a) wypełnić deklarację, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu,
  b) zadeklarować chęć uczestnictwa w określonych zajęciach,
  c) wnieść opłaty za zajęcia w JU3W.
 3. Słuchaczy JU3W przyjmuje i skreśla z listy słuchaczy Zarząd Stowarzyszenia. Zarząd podejmuje w tym celu odpowiednią uchwałę. W przypadku zbyt dużej liczby chętnych Zarząd może ustalić limit słuchaczy w danym roku akademickim.
 4. Skreślenie z listy słuchaczy JU3W następuje w wyniku:
  a) pisemnej rezygnacji słuchacza przedłożonej zarządowi,
  b) braku uiszczenia obowiązujących opłat,
  c) nie przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu lub uchwał władz Stowarzyszenia,
  d) rażącego naruszania zasad współżycia społecznego lub niewłaściwego i niekulturalnego zachowania wobec innych słuchaczy, wykładowców lub innych osób pracujących na rzecz Stowarzyszenia,
  e) śmierci słuchacza.
 5. Od decyzji w sprawie skreślenia z listy słuchaczy JU3W osobie przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Słuchaczy. Odwołanie to składa się na piśmie za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia , w terminie do 14 dni od powiadomienia słuchacza JU3W o skreśleniu z listy słuchaczy. Odwołanie rozpatrywane jest podczas najbliższych obrad Walnego Zebrania Słuchaczy a decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział 4
Prawa i obowiązki słuchaczy JU3W

§ 4

 1. Słuchacze JU3W mają prawo do:
  a) współorganizowania wspólnie z Zarządem Stowarzyszenia działalności edukacyjnej, twórczej, kulturalnej, krajoznawczo-turystycznej ,
  b) rozwijania zainteresowań, talentów i zdolności poprzez uczestnictwo w wykładach, warsztatach, ćwiczeniach, zajęciach seminaryjnych i innych formach zajęć specjalistycznych oraz w wycieczkach,
  c) zapoznania się z programem działalności JU3W,
  d) zabierania głosu oraz zgłaszania wniosków i postulatów w sprawach związanych z działalnością JU3W.
 2. Do obowiązków słuchacza należy:
  a) przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu oraz uchwał organów Stowarzyszenia,
  b) aktywne uczestnictwo w realizacji celów JU3W,
  c) przestrzeganie zasad współżycia społecznego w społeczności uniwersyteckiej oraz wzajemnej pomocy koleżeńskiej i życzliwości,
  d) podpisywanie list obecności poświadczających obecność na zajęciach,
  e) systematyczne uczestnictwo w zadeklarowanych zajęciach, unikanie spóźnień na zajęcia i stosowne usprawiedliwianie ewentualnych nieobecności,
  f) terminowe dokonywanie ustalonych opłat.

Rozdział 5
Opłaty

§ 5

 1. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność statutową.
 2. Odpłatna działalność statutowa prowadzona jest zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem Stowarzyszenia oraz stosownymi uchwałami Zarządu.

§ 6

 1. Słuchacz JU3W zobowiązany jest do wnoszenia opłat za udział w zajęciach (zwanych dalej opłatami) organizowanych w ramach JU3W.
 2. Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia określane są w uchwałach Zarządu.
 3. Słuchacz JU3W ma prawo do zwrotu wniesionych opłat pod warunkiem, że zgłosi na piśmie rezygnację z danego rodzaju zajęć z jednomiesięcznym wypowiedzeniem. Decyzje w takiej sytuacji podejmuje Zarząd.
 4. Absencja słuchacza JU3W na wykładach i innych zajęciach nie powoduje obniżenia opłat za te zajęcia.

§ 7

 1. Stowarzyszenie pobiera opłatę za wydanie legitymacji słuchacza JU3W. Wysokość opłaty ustala Zarząd w formie uchwały.
 2. W przypadku utraty legitymacji słuchacz ma obowiązek zgłoszenia tego faktu a wydanie duplikatu jest również odpłatne.
 3. Legitymacja słuchacza JU3W upoważnia do:
  a) uczestnictwa w zajęciach organizowanych w ramach JUW pod warunkiem wniesienia opłaty za zajęcia,
  b) korzystania z ewentualnych zniżek, które Stowarzyszenie ustali z odpowiednimi podmiotami publicznymi i prywatnymi.

§ 8

 1. Z opłat zwolnieni są członkowie Zarządu Stowarzyszenia oraz podmioty pracujące na rzecz Stowarzyszenia.
 2. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Stowarzyszenia może podjąć decyzję o całkowitym lub częściowym zwolnieniu z opłat niektórych słuchaczy. Wniosek o zwolnienie z opłat winien być złożony na piśmie wraz z uzasadnieniem.

Rozdział 6
Organizacja zajęć

§ 9

 1. Rok akademicki w JU3W trwa od października do czerwca następnego roku kalendarzowego
 2. Rok akademicki w JU3W podzielony jest na dwa semestry:
  a) semestr zimowy – trwa od października do stycznia następnego roku,
  b) semestr letni – trwa od lutego do czerwca.
 3. W ciągu roku akademickiego przewidziane są przerwy od czerwca do września oraz w okresie ferii zimowych i świątecznych.
 4. Organizację roku akademickiego określa przed jego rozpoczęciem Zarząd Stowarzyszenia
 5. Każdy słuchacz JU3W może studiować dowolną liczbę semestrów i może wybrać dowolną ilość zajęć, w których zamierza uczestniczyć, chyba że Zarząd ustali w tym zakresie inne zasady.

Rozdział 7
Oferta programowa

§ 10

 1. Zarząd opracowuje program edukacyjno-aktywizacyjny JU3W, zwany dalej programem.
 2. Program powinien obejmować co najmniej tematykę zajęć, ich miejsce i termin oraz inne niezbędne informacje.
 3. Przed rozpoczęciem każdego semestru Zarząd podaje program do wiadomości słuchaczy JU3W obejmujący co najmniej jeden semestr.

§ 11

 1. Program i metody pracy JU3W nastawione są na aktywność, samodzielność słuchaczy oraz dostosowane są do ich potrzeb i zainteresowań.
 2. Program obejmuje między innymi wiedzę z zakresu nauk:
  a) humanistycznych,
  b) społeczno-ekonomicznych,
  c) historycznych,
  d) prawnych,
  e) medycznych i profilaktyki zdrowia,
  f) przyrodniczych.
 3. Zajęcia w JU3W prowadzone są w następujących formach:
  a) wykłady audytoryjne,
  b) wykłady specjalistyczne,
  c) warsztaty tematyczne,
  d) lektoraty,
  e) kursy komputerowe,
  f) wyjazdy edukacyjne i turystyczne,
  g) zajęcia rekreacyjne,
  h) inne rodzaje zajęć indywidualnych i grupowych w zależności od potrzeb.

§ 12

Zarząd Stowarzyszenia podejmie działania zmierzające do uzyskania dla działalności JU3W patronatu naukowego uczelni wyższej.

Rozdział 8
Organy JU3W

§ 13

 1. Całokształtem JU3W kieruje Zarząd Stowarzyszenia. W bieżącej działalności JU3W jego sprawami kieruje osoba wyznaczona przez Zarząd.
 2. Zarząd funkcjonuje zgodnie z postanowieniami statutu Stowarzyszenia.

§ 14

 1. W ramach JU3W funkcjonują następujące organy:
  a) walne zebranie słuchaczy
  b) samorząd słuchaczy
 2. Zarząd może powołać radę programowo – naukową.

Walne zebranie słuchaczy

§ 15

 1. Walne zebranie słuchaczy to ogół słuchaczy JU3W. Walne zebranie słuchaczy zwoływane jest przez Zarząd, co najmniej raz w roku.
 2. Do zadań walnego zebrania słuchaczy należy:
  a) rozpatrywanie problemów zgłaszanych przez samorząd słuchaczy JU3W
  b) opiniowanie wysokości opłat zaproponowanych przez Zarząd
  c) inicjowanie zorganizowania nowych rodzajów zajęć dodatkowych, sekcji zainteresowań, spotkań okolicznościowych, wyjazdów itp.
 3. Uchwały walnego zebrania słuchaczy podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby słuchaczy JU3W.

Samorząd słuchaczy

§ 16

 1. Samorząd słuchaczy jest organem opiniodawczo-doradczym i wspierającym działania Zarządu w sprawach JU3W i składa się z 5-7 osób.
 2. W skład samorządu słuchaczy wchodzą przedstawiciele sekcji i grup zainteresowań. Każda grupa/sekcja zainteresowań może wyznaczyć swojego przedstawiciela w charakterze łącznika z władzami samorządu w sprawach techniczno-organizacyjnych.

§ 17

 1. Do kompetencji samorządu słuchaczy należy:
  a) współpraca z Zarządem przy opracowywaniu oferty merytorycznej JU3W,
  b) udzielanie Zarządowi pomocy przy organizacji wykładów, szkoleń, kursów, wyjazdów itp.,
  c) przedstawianie Zarządowi opinii i potrzeb społeczności słuchaczy JU3W,
  d) organizowanie w porozumieniu z Zarządem imprez rozrywkowo-rekreacyjnych,
  e) organizowanie w porozumieniu z Zarządem wyjazdów edukacyjnych.
  f) zapobieganie konfliktom pomiędzy słuchaczami JU3W.
 2. Przewodniczącym samorządu słuchaczy zostaje słuchacz wybrany w wyborach jawnych przez ogół słuchaczy. Można także dokonać wyboru wiceprzewodniczącego.

§ 18

 1. Posiedzenia samorządu słuchaczy odbywają się w miarę potrzeb w dniu wykładów lub w innym wyznaczonym przez przewodniczącego terminie.
 2. Posiedzenie samorządu słuchaczy zwołuje przewodniczący ustalając miejsce, termin i porządek posiedzenia. Zawiadomienia mogą być dokonywane w jakikolwiek skuteczny sposób.
 3. Posiedzenia samorządu słuchaczy mają charakter jawny.

§ 19

 1. Samorząd słuchaczy podejmuje decyzje w formie zaleceń, przy obecności co najmniej połowy członków samorządu słuchaczy, zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
 2. Głosowanie odbywa się przez podniesienie ręki.
 3. Zalecenia podejmowane przez samorząd słuchaczy nie są wiążące dla Zarządu.
 4. Z posiedzenia samorządu słuchaczy powinien być sporządzony protokół.
  Rada Programowo – Naukowa

Rada Programowo-Naukowa

§ 20

 1. Zarząd może powołać Radę Programowo–Naukową (zwaną dalej Radą).
 2. Zadaniem Rady jest czuwanie nad wysokim poziomem oferty edukacyjno-aktywizującej JU3W, opiniowanie programu edukacyjno-aktywizującego na kolejny rok akademicki oraz proponowanie zmian w tym programie. Rada może również opiniować inne sprawy przedłożone jej przez Zarząd.

§ 21

 1. W skład Rady wchodzi co najmniej 5 członków o uznanym autorytecie, w tym przedstawiciele środowiska naukowego.
 2. Członków Rady – po uzyskaniu ich zgody – powołuje Zarząd.

§ 22

Rada wybiera spośród swego grona przewodniczącego Rady, którego zadaniem jest zwoływanie, kierowanie posiedzeniami oraz reprezentowanie Rady na zewnątrz. Rada może powołać także wiceprzewodniczącego.

§ 23

 1. Rada obraduje na posiedzeniach. Posiedzenia Rady są jawne.
 2. Posiedzenia Rady zwoływane są w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
 3. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący Rady po uzgodnieniu z Zarządem, ustalając miejsce, termin i porządek posiedzenia.
 4. Członkowie Rady powinni być zawiadomieni o miejscu, terminie i porządku posiedzenia Rady co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem.
 5. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Stowarzyszenia oraz słuchacze JU3W.

§ 24

 1. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał.
 2. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów.
 3. Głosowanie jest jawne i odbywa się przez podniesienie ręki.
 4. Uchwały Rady nie są wiążące dla Zarządu Stowarzyszenia.

Rozdział 9
Postanowienia końcowe

§ 25

 1. Sprawy nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Zarząd Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu oraz ogólnie przyjętymi normami zwyczajowymi.
 2. Regulamin niniejszy zostaje uchwalony na czas nieokreślony i wchodzi w życie z chwilą jego podpisania.
Reklamy